Privacy policy

Privacy policy website katoennatie-jobs.be

verder genoemd als PARTNERS
verwerken persoonsgegevens (zoals hieronder nader omschreven) in het kader van hun activiteiten, met inbegrip van persoonsgegevens van degenen die op de website www.katoennatie-jobs.be surfen, verder genoemd als ‘website’.

Dit "Privacybeleid" heeft tot doel alle betrokken natuurlijke personen ("u, uw") in kennis te stellen van de wijze waarop de PARTNERS uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken en van de rechten waarover u beschikt om dit gebruik te controleren. Dit beleid heeft tevens tot doel de verplichtingen te beschrijven waartoe de PARTNERS zich verbinden ter naleving van de beginselen van de Europese verordening nr. 2016/679, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd.
Dit beleid is niet van toepassing op websites van derden waar de website eventueel naar verwijst.

Toepassingsgebied

Dit beleid zet de beginselen en richtlijnen uiteen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, inclusief de persoonsgegevens die verzameld worden op de website.
De PARTNERS verzamelen persoonsgegevens die online (inclusief per e-mail), op papier of mondeling (tijdens persoonlijke of telefoongesprekken) verstrekt worden; dit beleid is van toepassing ongeacht de wijze van verzameling of verwerking.
Onder het begrip persoonsgegevens (de "persoonsgegevens") wordt iedere informatie verstaan over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een "identificeerbare" persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de betreffende natuurlijke persoon.
Tijdens het gebruik van de website vallen de persoonsgegevens die u bereid bent ons te verstrekken onder de bepalingen van dit beleid en de toepasselijke gebruiksvoorwaarden.

Verzamelde gegevens

Algemeen


Om toegang te verkrijgen tot bepaalde functies van de site en om u te begeleiden in het zoeken naar een job, dient u aan de PARTNERS bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. De verzamelde persoonsgegevens kunnen onder andere bestaan uit uw naam en voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummers, login en wachtwoord, informatie over uw loopbaan, financiële informatie (bankgegevens), IP-adres en andere persoonsgegevens die relevant kunnen blijken voor de hierna uiteengezette doeleinden. De verzamelde persoonsgegevens zijn echter beperkt tot de strikt noodzakelijke gegevens voor de hieronder uiteengezette doeleinden.
Het staat u vrij om al uw of een gedeelte van uw persoonsgegevens al dan niet te verstrekken. Er worden geen persoonsgegevens verzameld zonder dat u er doelbewust voor gekozen heeft die te verstrekken. Als u er echter voor kiest om deze niet te verstrekken, kan dit de uitvoering van de hieronder uiteengezette doeleinden verhinderen en zouden bepaalde diensten en functies van de websites niet kunnen werken.

Gegevens van kinderen


De PARTNERS richten zich niet op een publiek van kinderen jonger dan 15 jaar en verzamelen derhalve geen persoonsgegevens van hen. Mocht dit wel het geval zijn dan verbinden de PARTNERS zich ertoe de toestemming te verkrijgen van degene die het ouderlijke gezag bekleedt voor de verwerking van die gegevens, om deze informatie te beschermen en te beschouwen als gevoelige gegevens.

Methode van verzameling en doeleinden

Zoals hierboven vermeld, verstrekt u uw persoonsgegevens op vrijwillige basis. Dit Privacybeleid is van toepassing, ongeacht de methode van verzameling (online, op papier of mondeling tijdens een persoonlijk of telefoongesprek). In geval van online verzameling wordt dit Privacybeleid weergegeven op de website en in geval van mondelinge verzameling of op papier wordt u in kennis gesteld van het bestaan van dit Privacybeleid.
De persoonsgegevens worden verzameld ten behoeve van bepaalde functies van de website en voor de activiteiten van de PARTNERS, te weten:

Cookies

Cookies zijn tekstbestanden die opgeslagen en gebruikt worden om persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens over uw surfgedrag op de website te registreren.
De PARTNERS kunnen "cookies" of andere technologieën gebruiken voor het verzamelen of opslaan van persoonsgegevens om de aan u verstrekte diensten te verbeteren.
U wordt gewaarschuwd telkens wanneer u een cookie ontvangt, zodat u kunt beslissen of u dit wilt aanvaarden of weigeren. Door de website te blijven gebruiken met kennis van bovenstaande informatie, gaat u uitdrukkelijk akkoord met het gebruik door de PARTNERS van dergelijke cookies.
U kunt ook uw browser instellen om cookies systematisch te weigeren. In dat geval echter zouden bepaalde functies en eigenschappen van de website niet goed kunnen werken en kunt u wellicht geen toegang verkrijgen tot bepaalde diensten.

VERWERKINGS- EN OPSLAGVOORWAARDEN VAN PERSOONSGEGEVENS

De "verwerking" van de persoonsgegevens omvat met name het gebruik, de opslag, de registratie, de doorzending, de aanpassing, het delen en de vernietiging van de persoonsgegevens, naargelang de omstandigheden of de wettelijke voorschriften.
Alle verzamelde persoonsgegevens worden gedurende een beperkte termijn bewaard naargelang het doeleinde van de verwerking en uitsluitend gedurende de door de wet voorgeschreven termijn.

Links naar websites die niet door de partners beheerd worden

De website kan u via hypertekstlinks doorverwijzen naar andere websites. Deze andere sites waar onze site naar verwijst, kunnen u extra relevante informatie verstrekken. In geen geval kunnen de PARTNERS aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze sites waarvan zij niet de uitgever is en de gebruiker erkent dan ook dat deze sites en diensten van derden of partners volstrekt onafhankelijk zijn van de PARTNERS. De voorgestelde doorverwijzing naar een derde site behelst geen aanbeveling en de PARTNERS kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de betreffende sites.

Doorgifte van gegevens

In geval van toegang tot de website vanuit een land dat geen lidstaat is van de Europese Unie en waarvan de wetgeving inzake de verzameling, het gebruik en de doorgifte van gegevens afwijkt van de Europese wetgeving, gaat u ermee akkoord dat uw persoonsgegevens doorgegeven worden naar de Europese Unie in het kader van uw navigatie op de website.
Als de PARTNERS mochten vernemen dat een derde persoonsgegevens gebruikt of verstrekt zonder naleving van dit Privacybeleid of in strijd met de toepasselijke wetgeving, zullen de PARTNERS alle redelijke maatregelen treffen om een dergelijk gebruik of een dergelijke doorgifte te voorkomen of te staken.
De PARTNERS kunnen ook uw persoonsgegevens doorgeven aan derden (niet limitatieve opsomming):
als de PARTNERS menen dat een dergelijke doorgifte nodig is om technische redenen (bijvoorbeeld voor de hosting van websites)
of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld op vraag van RSZ, belastingdienst, sociale inspectie, politie, schuldeisers...)
of om toekomstige of effectieve tewerkstelling mogelijk te maken bij klanten (bijvoorbeeld aan de klant zelf, aan een ander uitzendkantoor waarmee de PARTNERS een samenwerkingsverband hebben bij een gemeenschappelijke klant, ...)
Deze doorgiften kunnen plaatsvinden via Internet, per post, per fax of via iedere andere methode die de PARTNERS geschikt achten en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Recht op inzage, rectificatie, overdraagbaarheid en gegevenswissing

De PARTNERS passen speciale beschermingsmaatregelen toe van de persoonsgegevens om erop toe te zien dat de persoonsgegevens gebruikt worden voor hogergenoemde doeleinden en om de juistheid en actualiteit daarvan te garanderen.
U beschikt over een recht op inzage van uw persoonsgegevens die opgeslagen worden door de PARTNERS. Daarnaast beschikt u over een recht op rectificatie, actualisering, overdraagbaarheid of wissing van uw persoonsgegevens. Bovendien beschikt u over een recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
U kunt uw recht op inzage, rectificatie, overdraagbaarheid of wissing uitoefenen bij de functionarissen voor gegevensbescherming (FGB) van de PARTNERS via volgende e-mailadressen:complianceofficer@synergiejobs.be
U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be.

Veiligheid en ontvangers van de gegevens

De PARTNERS zien toe op de bescherming en beveiliging van de persoonsgegevens die u bereid bent haar te verstrekken, om de vertrouwelijkheid daarvan te garanderen en te voorkomen dat deze gegevens vervormd, beschadigd, vernietigd of aan onbevoegde derden verstrekt worden.
De PARTNERS verbinden zich tot naleving van de beginselen van Privacy door standaardinstelling en Privacy door ontwerp en heeft hiertoe fysieke, elektronische en organisatorische maatregelen genomen ter preventie van eventueel verlies, oneigenlijk gebruik, ongeoorloofde toegang of verstrekking, aantasting of vernietiging van deze persoonsgegevens. Ondanks alle inspanningen van de PARTNERS om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen de PARTNERS echter niet de onfeilbaarheid garanderen van deze veiligheidsmaatregelen vanwege de onvermijdelijke risico's die zich voordoen tijdens de verwerking van de persoonsgegevens.
Omdat alle persoonsgegevens vertrouwelijk zijn, is de toegang daartoe beperkt tot de medewerkers en dienstverleners van de PARTNERS die deze gegevens nodig hebben in het kader van de uitvoering van hun taken.

Oplossing van conflicten

Hoewel de PARTNERS redelijke maatregelen genomen hebben om de persoonsgegevens te beschermen, is geen enkele technologie voor de verzending of opslag van gegevens volstrekt onfeilbaar.
Desalniettemin hechten de PARTNERS er sterk aan om de bescherming van de persoonsgegevens te garanderen. Mocht u van mening zijn dat de veiligheid van uw persoonsgegevens in het gedrang gekomen is of dat uw persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt werden, verzoeken wij u contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming (FGB) van de PARTNERS via volgende e-mailadressen:complianceofficer@synergiejobs.be.

Datum van inwerkingtreding en herziening van het privacybeleid

Dit Privacybeleid kan bijgewerkt worden naargelang de behoeften van de PARTNERS en de omstandigheden of als dit wettelijk vereist is.

Dit Privacybeleid treedt in werking op 17 september 2020.