ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE (AGV)

WETTELIJKE VERMELDINGEN

Uitgevers van de site:
SYNERGIE BELGIUM nv, met maatschappelijke zetel te Desguinlei 88-90, 2018 Antwerpen,
KONVERT INTERIM VLAANDEREN nv, met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedylaan 7,
En
AGO JOBS & HR, met maatschappelijke zetel te Wolvenstraat 23, 8500 Kortrijk.

Hierna de PARTNERS genoemd.

INLEIDING

De PARTNERS zijn HR-bedrijven die zich met name richten op uitzendwerk. Zij beschikken hiertoe over technische middelen, vaardigheden en bronnen die de Gebruiker in staat stellen toegang te verkrijgen tot haar diensten, inclusief via de site waarvan het gebruik geregeld wordt door onderhavige AGV.

ARTIKEL 1 - DEFINITIES:

"Algemene Gebruiksvoorwaarden of AGV"duidt op de bepalingen zoals beschreven in onderhavig document, die de toegang tot en het gebruik van de Site en de Diensten daarvan regelen.
"Gegevens"duidt op alle door de Gebruiker verstrekte gegevens, hetzij door zijn bezoek aan de Site of tijdens zijn inschrijving als Kandidaat, evenals alle automatisch verzamelde gegevens via de Site tijdens het bezoek daaraan en die gebruikt worden voor de verbetering van de Site.
"Site"duidt op de volgende website: www.katoennatie-jobs.be
"Diensten"duidt op alle diensten die geboden worden door de PARTNERS op de Site, rechtstreeks of via
de portal van een partner.
"Gebruiker"duidt op iedere natuurlijke of rechtspersoon die de site bezoekt, evenals alle pagina's van genoemde Site.
"Kandidaat": Een gebruiker die een inschrijfformulier op de site ingevuld en bevestigd heeft.

ARTIKEL 2 - DOEL

2.1. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden hebben tot doel de gebruiksmodaliteiten en -voorwaarden te beschrijven van de Site en de op de Site beschikbare Diensten die PARTNERS de Gebruikers ter beschikking stellen, evenals de relaties tussen de PARTNERS en de Gebruikers.
IEDERE VERBINDING MET DE SITE BEHELST AUTOMATISCH DE VOLLEDIGE AANVAARDING ZONDER VOORBEHOUD VAN ONDERHAVIGE AGV DOOR DE GEBRUIKER.
De toepasselijke AGV zijn die welke van kracht zijn op het moment waarop de Gebruiker inlogt op de Site. Derhalve wordt de Gebruiker aanbevolen om kennis te nemen van de AGV, telkens wanneer hij de Site bezoekt.
Deze AGV kunnen zo vaak als nodig door de PARTNERS gewijzigd worden. In dat geval verklaart de Gebruiker dat zijn gebruik van de Sites na wijziging van de AGV automatisch zijn aanvaarding behelst van de aldus gewijzigde AGV.
2.2. Als een Gebruiker de Site gebruikt namens een entiteit (bijv. vereniging, vennootschap, stichting), garandeert hij over alle bevoegdheden te beschikken om de AGV te aanvaarden namens de entiteit waarvoor hij de Site gebruikt. In dat geval behelst zijn gebruik van de Site tevens de aanvaarding zonder voorbehoud van de AGV door de betreffende entiteit.
2.3. De PARTNERS oefenen hun activiteiten uit overeenkomstig de beroepsregels van de sector, evenals de constitutionele, wettelijke en reglementaire non-discriminatiebeginselen. Daarom verwijst op deze Site de mannelijke vorm evenzeer naar de vrouwelijke vorm.

ARTIKEL 3 – BESCHRIJVING VAN DE SITE:

De Site biedt toegang tot diverse door de PARTNERS aangeboden Diensten, vacatures, informatie over arbeid en werkgelegenheid, en evenementen. Op de Site kan eveneens een Kandidaat-account aangemaakt worden, zodat men toegang kan verkrijgen tot Diensten die voorbehouden zijn aan Kandidaten.
De toegang tot de Site is gratis en de Gebruikers kunnen toegang verkrijgen tot algemene informatie over de PARTNERS.

ARTIKEL 4 – AANMAKEN VAN EEN KANDIDAAT-ACCOUNT:

De Site stelt de Gebruiker in staat een Kandidaat--account aan te maken waarop iedere Gebruiker de hem ter beschikking gestelde ruimte kan invullen en die hem in staat stellen zijn cv te verzenden aan de PARTNERS zodat zij deze aan de ondernemingen behorend tot de groep Katoen Natie kunnen doorsturen.
Hiertoe dient de Gebruiker: Een natuurlijke persoon te zijn,
Zijn inschrijfformulier van de Kandidaat-account in te vullen en alle verplichte gegevens te verstrekken die vermeld en hem gevaagd worden.
Als een van deze voorwaarden niet vervuld is, kan de Gebruiker de opening van de Kandidaat-account geweigerd worden.
Een account wordt automatisch aangemaakt bij het solliciteren of registreren via de site.
De Kandidaat kan te allen tijde om de sluiting van zijn account vragen volgens de modaliteiten van artikel 5.4.

ARTIKEL 5 – PERSOONSGEGEVENS:

De PARTNERS nemen de wetgeving in acht die van toepassing is op de bescherming van de persoonsgegevens van de Gebruikers en met name de (EU) Verordening 2016/679 van het Europese Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van de gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming of "AVG").
5.1 Verzamelde gegevens:
De gegevens die de PARTNERS over de Gebruikers kan verzamelen zijn de volgende: Verzamelde gegevens tijdens de aanmaak van een Kandidaat-account:
De gegevens zijn de volgende: de naam en voornaam van de Gebruiker, zijn e-mailadres, zijn telefoonnummer, zijn cv en de daarop vermelde beroepsgegevens. Sommige van deze gegevens zijn verplicht en worden met een sterretje aangeduid. Als de Gebruiker deze gegevens niet verstrekt, kan hij geen toegang verkrijgen tot de Diensten.
5.2 Doeleinden van de gegevensverwerking:
Deze Gegevens dienen verwerkt te worden om de Gebruikers in staat te stellen:
in te loggen op en gebruik te maken van de Site en antwoord te verkrijgen op naar de PARTNERS toegestuurde vragen,
en, wat betreft Gebruikers die Kandidaat zijn:
hun Kandidaat-account aan te maken en de hen geboden diensten te gebruiken en met name om te solliciteren, zich in te schrijven voor jobevents en vragen te stellen en antwoorden te ontvangen op deze acties.
De gevraagde en op de Site verzamelde gegevens hebben de werving van Kandidaten tot doel.
Deze gegevens zijn uitsluitend bestemd voor de PARTNERS en de ondernemingen die belangstelling hebben voor het profiel van de Kandidaten. De verbindingsgegevens worden gebruikt voor statistische doeleinden met betrekking tot de raadpleging van de pagina's van de Site en het verkeer dat het genereert.
5.3 Opslagtermijn van de gegevens:
De Gegevens van de Gebruikers worden door de PARTNERS bewaard zolang dit nodig is voor het gebruik van hun Kandidaat-account en gedurende de door de wet voorgeschreven termijn.
5.4 Rechten van de Gebruikers inzake de gegevens:
Iedere Gebruiker die een Kandidaat-account aangemaakt heeft, beschikt over een recht op inzage, overdraagbaarheid, rectificatie en verwijdering van zijn Gegevens, krachtens de bepalingen van de (EU) Verordening 2016/679 van het Europese Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van de gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
5.5 Cookies
De PARTNERS kunnen het wenselijk achten om een cookie op te slaan in de computer van de Gebruiker om het surfen op de Site te vereenvoudigen en te verbeteren. Hiertoe verzamelt het cookie surfgegevens van de computer van de Gebruiker.
De gebruiker heeft de mogelijkheid om cookies op zijn computer te aanvaarden of te weigeren door de surfinstellingen van zijn browser te wijzigen. Weliswaar kan de weigering van cookies soms de toegang tot alle of een gedeelte van de functies van de Site blokkeren.
Nadere informatie over het gebruik van cookies is verkrijgbaar bij de uitgevers van de navigatiesoftware.

ARTIKEL 6 – VERKLARINGEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER:

6.1 Door in te loggen op de Site, verklaart de Gebruiker:
Kennis genomen te hebben van de principes die ten grondslag liggen aan de werking van het Internet en de kenmerken en beperkingen daarvan te aanvaarden;
Kennis genomen te hebben van het feit dat de PARTNERS geen enkele controle kunnen uitoefenen op de aard en de kenmerken van gegevens die toegankelijk zijn op het Internet en dat de PARTNERS derhalve geen enkele aansprakelijkheid kan dragen die direct of indirect uit deze gegevens voort mocht vloeien;
Kennis genomen te hebben van het feit dat gegevens die op het Internet circuleren niet volledig beschermd kunnen worden tegen eventueel misbruik daarvan en dat hieruit voortvloeit dat iedere verstrekking plaatsvindt op risico van de Gebruiker. De PARTNERS nemen namelijk gepaste technische maatregelen die ontworpen zijn voor de bescherming van de gegevens tegen ieder onopzettelijk verlies of ongeoorloofde toegang of verspreiding.
Het Internet blijft echter een open systeem en de PARTNERS kunnen niet garanderen dat onbevoegde derden deze maatregelen niet kunnen omzeilen om zich toegang te verschaffen tot de gegevens;
Kennis genomen te hebben van het feit dat door derden virussen op het Internet verspreid kunnen worden en dat het derhalve onder zijn eigen verantwoordelijkheid valt om alle gepaste maatregelen te treffen om de op zijn computerapparatuur opgeslagen gegevens te beschermen; overigens verbindt de Gebruiker zich ertoe geen documenten op te slaan die virussen bevatten;
Door gebruik te maken van de Site, draagt de Gebruiker de risico's ten aanzien van de volledigheid, juistheid en actualiteit van de gegevens.
6.2 Wanneer de Gebruiker elementen en gegevens (bijv. gegevens over de Gebruiker, diens cv, enz.) opslaat, verstrekt, ter beschikking stelt aan de PARTNERS, andere Gebruikers en partners van de PARTNERS, verbindt hij zich ertoe dat deze:

6.3 De Gebruiker vrijwaart de PARTNERS en hun partners tegen iedere aansprakelijkheidsstelling of rechtsvordering van derden en de eventuele financiële gevolgen daarvan, die mochten ontstaan uit het gebruik van de Site door de Gebruiker of uit de schending door de Gebruiker van deze AGV of van kracht zijnde reglementaire voorschriften.
6.4 De Gebruiker dient toe te zien op naleving van de werking van de Sites en de toegepaste technische maatregelen voor de veiligheid van de Sites en de toegang tot de Sites. Wat dit betreft weerhoudt iedere Gebruiker zich ervan hardware of software te gebruiken die de werking van de Diensten en van de Sites zouden kunnen veranderen, belemmeren of vervormen.
Iedere schending van deze verplichting kan leiden tot zowel civiele als strafrechtelijke sancties. Daarnaast behouden PARTNERS zich het recht voor het account van de Gebruiker die frauduleus of onrechtmatig gebruik maakt van zijn account of die onderhavige AGV niet naleeft onverwijld te verwijderen of uit te schakelen.

ARTIKEL 7 - TOEGANG TOT DE SITE:

De PARTNERS zetten zich ervoor in om 24 uur per dag en 7 dagen per week toegang tot de Site mogelijk te maken, behoudens in gevallen van overmacht, waaronder met name maar niet uitsluitend sociale conflicten, tussenkomst van civiele of militaire autoriteiten, natuurrampen, brand, waterschade, onderbreking van het telecommunicatienet of van het stroomnet en eveneens onder voorbehoud van eventuele storingen en onderhoudswerkzaamheden of updates van de Sites, zonder dat deze onderbrekingen voor de Gebruiker recht op vergoeding kunnen bieden.
Zo ook stemt de Gebruiker ermee in dat de PARTNERS te allen tijde en zonder voorafgaand bericht genoodzaakt kan zijn de Sites en alle of een gedeelte van haar Diensten te onderbreken.
De PARTNERS kunnen niet aansprakelijk gesteld worden in geval het niet mogelijk blijkt zich toegang tot de Sites te verschaffen en/of de Diensten te gebruiken en de Gebruikers zien dan ook af van iedere claim of vordering ter zake.

ARTIKEL 8 - HYPERTEKSTLINKS:

De Site kan de Gebruiker en/of Kandidaat uitnodigen om via hypertekstlinks andere websites te bezoeken. De Site verwijst naar deze websites omdat het van oordeel is dat deze nadere informatie kunnen verstrekken. In geen geval kunnen de PARTNERS aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze websites waar zij niet de uitgever van is en de Gebruiker erkent dat deze websites en diensten van derden of partners geheel onafhankelijk zijn van de PARTNERS. De voorgestelde doorverwijzing naar een derde website geldt niet als aanbeveling en de PARTNERS kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de op de betreffende websites aangeboden inhoud.

ARTIKEL 9- INTELLECTUELE EIGENDOM:

9.1 Algemene bepalingen:
De Site vormt een onlosmakelijk geheel. De hierop vermelde informatie is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik en mag niet geheel of gedeeltelijk gereproduceerd, noch om welke reden ook aan derden verstrekt worden. Alle gegevens (teksten, geluid of beeld) die zich op de pagina's van de Site bevinden, zijn de exclusieve eigendom van de PARTNERS.
Iedere reproductie, weergave of verspreiding voor andere dan persoonlijke doeleinden van de gehele of een gedeelte van de inhoud van deze website op welke drager of door welk procedé ook, is verboden. Niet naleving van dit verbod vormt met name een inbreuk op de wet betreffende de intellectuele eigendom waarvoor de overtreder civiel- en strafrechtelijk aansprakelijk gesteld kan worden.
9.2 Credits Foto's:
Alle rechten met betrekking tot de op deze Site afgebeelde foto's zijn voorbehouden.
9.3 Merken:
Het is ten strengste verboden het merk "Katoen Natie, Synergie, Ago Jobs & HR of Konvert" en/of hun logo, alleen of in combinatie, om welke reden ook te gebruiken of te reproduceren, waaronder met name voor reclamedoeleinden, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de PARTNERS.

ARTIKEL 10 - AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING:

De inhoud die vermeld wordt op de Site wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en de Diensten en de Site worden als zodanig verstrekt. De PARTNERS kunnen op generlei wijze hiervoor aansprakelijk gesteld worden, die geen enkele expliciete of impliciete garantie vertrekt en geen enkele verantwoordelijkheid draagt voor het gebruik van deze informatie, Diensten of Site.
De Gebruiker erkent dat de PARTNERS, noch een van haar filialen, noch leden van het netwerk van de PARTNERS aansprakelijk gesteld kunnen worden voor directe of indirecte schade, en met name materiële schade, immateriële schade, verlies van gegevens of programma's, financiële schade, voortvloeiend uit de toegang of de onmogelijkheid om toegang te verkrijgen tot of het gebruik van de Site of daarmee verbonden sites of, met name, als gevolg van de onderbreking, opschorting, wijziging of opheffing van de Site of een van de elementen daarvan.
Verder kunnen de PARTNERS op generlei wijze aansprakelijk gesteld worden in geval de Site niet beschikbaar zijn, met name tijdens onderhoudswerkzaamheden of wegens overmacht.
Daarnaast kunnen de PARTNERS niet garanderen dat de op de Site verstrekte informatie volledig, actueel en relevant is, met name het bestaan of de beschikbaarheid van enige op deze Site vermelde vacature, noch de definitieve voorwaarden of looptijd daarvan. De PARTNERS bieden geen garantie dat een werkgever of klant een gesprek zal voorstellen, noch een Gebruiker zal aannemen, noch dat de Gebruiker beschikbaar is of zal voldoen aan de behoeften van een werkgever of een klant.
De Gebruiker wordt ervan in kennis gesteld dat de PARTNERS alle inlichtingen zal verstrekken ter vaststelling of ter bevordering van de vaststelling van de identiteit van eenieder die zich schuldig gemaakt heeft aan een inbreuk op de wetgeving of op de rechten van de PARTNERS of een derde op verzoek van een autoriteit of rechtsmacht, zoals IP-adressen en inlogtijden.
In geval de PARTNERS voor de rechtbank aansprakelijk gesteld mocht worden wegens niet-naleving door een Gebruiker van zijn verplichtingen, kunnen de PARTNERS laatstgenoemde in vrijwaring oproepen. De Gebruiker erkent dat hij zelf en alleen aansprakelijk is voor het gebruik van de Site, de gegevens en Diensten die via de Site aangeboden worden.

ARTIKEL 11 - TOEPASSELIJK RECHT:

ZOWEL DEZE SITE EN DE DIENSTEN, ALS DE GEBRUIKSMODALITEITEN EN -VOORWAARDEN DAARVAN VALLEN ONDER HET BELGISCH RECHT, ONGEACHT DE PLAATS VAN GEBRUIK.

Mocht een van de bepalingen van deze AGV nietig of niet van toepassing geacht worden door enige autoriteit of rechtsmacht, zal deze als ongeschreven beschouwd worden, onverminderd de geldigheid van de overige bepalingen die van kracht blijven.

ARTIKEL 12 - BEVOEGDE RECHTBANK:

DOOR DEZE SITE TE GEBRUIKEN, AANVAARDT DE GEBRUIKER ONDERHAVIGE AGV. IEDER GESCHIL INZAKE HET GEBRUIK VAN DEZE SITE EN DIENSTEN DIE OP DE SITE AANGEBODEN WORDEN OF DE VERSPREIDING VAN INFORMATIE VIA DE SITE, VALT UITSLUITEND ONDER DE BEVOEGDHEID VAN DE BEVOEGDE RECHTBANK TE ANTWERPEN, ONDER TOEPASSING VAN DE BELGISCHE WET, OOK ALS ER MEERDERE VERWEERDERS ZIJN OF IN GEVAL VAN OPROEPING IN VRIJWARING.